Thai | English
 กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์

 
   

                

               

ระบบการบำบัดของเสียและดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัท  เอส พี เอ็ ม  นับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดของเสียด้วยบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ( Biogas )  ในฟาร์มสุกรเป็นแห่งแรกๆ ของประเทศไทย โดยของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฟาร์มของบริษัทจะถูกลำเลียงและส่งไปยังบ่อหมักก๊าซชีวภาพผ่านระบบท่อใต้ดิน เพื่อเปลี่ยนของเสียดังกล่าวให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพซึ่งถูกนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนหมุนเวียนในฟาร์ม ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบฟาร์มไปพร้อมๆกับช่วยประหยัดการใช้พลังงานของชาติ

ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของบริษัท   และบ่อหมักก๊าซชีวภาพของบริษัทนั้น ได้กลายเป็นสถานที่ ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆมากมาย  อาทิ  หน่วยงานราชการ , สถาบันการศึกษาและ องค์กรจากต่างประเทศ  เป็นต้น 

ปัจจุบัน เอส พี เอ็ม เป็นฟาร์มสุกรแห่งแรกของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการขายคาร์บอนเครดิต (CDM) จากก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากฟาร์มสุกร เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกด้วย 
 
 
 

 

  


Copyright by spmgroup-thailand.com
Engine by MAKEWEBEASY